Vedtekter


 
 
BIOFOTO  SØRLANDET
Stiftet 04.09.2010
 
 

 
Vedtekter for BioFoto SørlandetNr. 1. Navn
 
Navnet på foreningen er BioFoto Sørlandet, forkortet BFS.
 
Nr. 2. Underavdeling
BioFoto Sørlandet er et lokallag under BioFoto, og favner Aust- og Vest-Agder fylke.
 
Nr. 3. Logo
Logoen til BioFoto kan kun benyttes av styrets medlemmer ifm. lokallagsarbeide.
 
Nr. 4. Formål
BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. Den skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.
 
BioFoto Sørlandet skal fungere med samme formål og prinsipp som hovedforeningen i lokal målestokk.
 
Nr. 5. Hensyn til naturen
Det er et overordnet prinsipp for BioFoto at hensynet til naturen alltid kommer i første rekke. Forstyrrelser, inngrep eller framferd som er til skade for naturen kan ikke aksepteres.
 
Nr. 6. Hunder på turer i regi av lokallaget
Hund kan tas med på turer når dette er opplyst på forhånd. Hunden må ikke på noen måte være til sjenanse eller forstyrrelse ift. naturen og deltakerne, og skal være i bånd under hele turen, uavhengig av reglene for båndtvang.
 
 Nr. 7. Digitale kjøreregler
BioFotos medlemmer skal ivareta naturfotografiet, og skal derfor vise varsomhet og ansvar ved bildebehandling og måten naturdokumentariske bilder presenteres på. Det er ikke anledning til å tilføre elementer i bildet, eller fjerne elementer som gir bildet en annen karakter.
 
 
Nr. 8. Medlemskap
Enhver som aksepterer disse vedtektene kan bli medlem av BioFoto. Medlemmene må betale en kontingent fastsatt på årsmøtet i BioFoto. Kontingenten betales inn til BioFoto sentralt. Utmelding skal også skje via BioFoto sentralt.
 
Medlem som begår vesentlig brudd på disse vedtektene, eller på annen måte opptrer til skade for foreningen eller naturfotografens omdømme, kan ekskluderes av årsmøtet med 2/3 flertall.
 
Medlemmet mottar minst fire nummer av medlemstidsskriftet Naturfotografen pr. år.
 
Nr. 9. Lokalstyret
Lokallagets styre skal bestå av:
 
- leder
- nestleder
- sekretær
- kasserer
- to styremedlemmer
 
En person kan inneha to av disse vervene samtidig.
 
Leder velges for 1 år om gangen. Øvrige styrerepresentanter velges for 2 år om gangen.
 
Styret er beslutningsdyktig under styremøtene når et flertall av styret stemmer for en sak, enten direkte eller når det er levert skriftlig stemme før møtet. I tilfelle av stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 
Nr. 10. Lokalstyrets oppgaver
Styret har ansvar for den daglige driften av lokallaget, og skal påse at den fungerer i samsvar med vedtektene. Styret forbereder og innkaller til styremøter etter behov, og sender referat fra disse møtene til øvrig styre og BioFoto sentralt. Styret forbereder og innkaller til årsmøte, og sender ut årsmelding og regnskap til medlemmene minst 3 uker før møtet. Referat fra årsmøtet inklusive regnskap, sendes til BioFoto sentralt innen fire uker etter avholdt møte.
 
Styret kan oppnevne komiteer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker eller/og prosjekter. Et styremedlem skal alltid være med i en slik komite/arbeidsutvalg hvis nødvendig.
 
Kasserer skriver enkelt regnskap for lokallagets drift. Revisor valgt under årsmøtet ser gjennom regnskapet ved årsslutt. Regnskapsåret går fra 01.12 – 30.11.
 
Websiden/bloggen til BioFoto Sørlandet driftes av styrets representanter. En representant fra styret velges til ansvarlig redaktør under konstituerende styremøte hvert år.
 
Det enkelte styremedlems oppgaver for lokallaget står oppført i egen instruks vedtatt under konstituerende styremøte. Disse oppgavene kan endres ved behov.
 
Lokalstyret mottar referat fra hovedstyret etter avholdte styremøter sentralt.
 
Nr. 11. Lokallagets forpliktelser
Lokallaget er ansvarlig for driften av sørlandsavdelingen. Forpliktelser og avtaler som måtte stiftes av BioFoto Sørlandet, er ikke forpliktende for hovedforeningen, med mindre annet er avtalt.
 
Nr. 12. Støtte fra hovedforeningen
Lokallaget mottar støtte (tilbakeføring av kontingent) fra hovedforeningen ift. antall medlemmer pr. 1. mai hvert år. Inntil 50 betalende medlemmer kr 7000,-. Mellom 50 – 99 betalende medlemmer kr 100,- pr. medlem. Neste 100 medlemmer kr 50,- pr. medlem. Overskytende kr 25,- pr. medlem. Støtten justeres ihht. vedtak gjort under landsmøte i BioFoto.


Det må rettes en formell søknad om denne støtten fra lokallaget til hovedstyret i løpet av kalenderåret. Sammen med søknaden skal det legges ved regnskap for forrige periode, årsmøtereferat og et program.
 
Det dekkes reisekostnader for årsmøtet for lokallagets representant fra BioFoto sentralt på inntil kr 2000,-. Lokallaget må rette en formell søknad om dette til hovedstyret i april hvert år. Søknaden skrives og sendes av leder for lokallaget.
 
Nr. 13. Lokal kontingent
Lokallaget kan vedta en lokal kontingent som ikke må overstige 1/3 av hovedkontingenten. Vedtak om dette skjer med 2/3 flertall av årsmøtet. Vedtaket må godkjennes av hovedforeningens årsmøte.
 
Nr. 14. Årsmøte
Årsmøtet i BioFoto sentralt er vår høyeste myndighet, og bestemmelser vedtatt for BioFoto og/eller lokallagene under årsmøtet, er forpliktende. Årsmøte sentralt avholdes minst en gang pr. år. Lokallaget bør møte med enten leder eller en representant på årsmøtet. Møteinnkallelse og alle sakspapirer ifm. årsmøte sentralt gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før møtet.
 
Lokallaget plikter å avholde årsmøte minst en gang årlig; minst 2 mnd. før det sentrale årsmøtet. Vedtak gjort under årsmøtet er forpliktende for lokallagets drift.
 
Årsmøtet kan kun behandle den eller de saker som er oppført på sakslisten, og som er kunngjort i innkallingen. Møteinnkallelse og alle sakspapirer ifm. årsmøte lokalt gjøres tilgjengelige for medlemmene senest tre uker før årsmøtet.
 
Årsmøtet velger styre, revisor, og valgkomitè bestående av to medlemmer.
 
Vedtektsendringer kan gjøres med 2/3 flertall.
 
Nr. 15. Stemmerett under årsmøte
Kun betalende medlemmer har stemmerett.
 
Saker vedtas med 2/3 flertall.
 
Nr. 16. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis ¼ av medlemsmassen krever det, eller styret enstemmig finner det nødvendig.
 
Nr. 17. Oppløsning
Sørlandsavdelingen kan oppløses med 2/3 flertall av årsmøtet. Saken må deretter sendes landsavdelingens årsmøte, der lokallaget kan oppløses med 2/3 flertall før oppløsning kan skje.
 
Ved oppløsning av lokallaget går eiendeler innkjøpt for lokallagets midler til hovedforeningen.

 
- - -
 
Våre lokale vedtekter er tuftet på hovedforeningens vedtekter, og er så tilpasset lokale forhold:
 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar